Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.57.29

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9145 - Kongsberg Gruppen/Rolls-Royce Commercial Marine)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 57/16)

(Dz.U.UE C z dnia 13 lutego 2019 r.)

1. W dniu 6 lutego 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji 1 .

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Kongsberg Gruppen ASA ("Kongsberg", Norwegia),
- działalność spółki Rolls-Royce plc. w zakresie komercyjnych produktów morskich, systemów i usług posprzedażowych ("Rolls-Royce Commercial Marine", Zjednoczone Królestwo").

Kongsberg przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Rolls-Royce Commercial Marine.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji i aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- Kongsberg jest spółką holdingową grupy Kongsberg, która dostarcza systemy technologiczne i rozwiązania do wykorzystania w przemyśle morskim, obronnym, lotniczym, naftowym i gazowym,
- Rolls-Royce Commercial Marine - działalność w ramach grupy Rolls-Royce związana z dostarczaniem komponentów, systemów i elementów cyfrowych przede wszystkim do cywilnych statków morskich. Nie obejmuje ona działalności Rolls-Royce w zakresie systemów napędowych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9145 - Kongsberg Gruppen/Rolls-Royce Commercial Marine

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.