Dz.U.UE.C.2019.6.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9110 - Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 6/10)

(Dz.U.UE C z dnia 9 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 18 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Amerra Capital Management LLC ("Amerra", Stany Zjednoczone Ameryki),
- MDC Industry Holding Company LLC ("Mubadala", Zjednoczone Emiraty Arabskie),
- Andromeda Seafood Limited ("Andromeda", Grecja), kontrolowane przez Amerra,
- Nireus Aquaculture S.A. ("Nireus", Grecja),
- Selonda Aquaculture S.A. ("Selonda", Grecja).

Przedsiębiorstwa Amerra i Mubadala przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Andromeda, całym przedsiębiorstwem Nireus i całym przedsiębiorstwem Selonda.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Amerra: prywatne zarządzanie aktywami alternatywnymi dostarczającymi kapitału strategicznego przedsiębiorstwom rolnym prowadzącym działalność gospodarczą na wyższym i średnim poziomie w obu Amerykach i Europie Zachodniej,
- w przypadku przedsiębiorstwa Mubadala: inwestycje na całym świecie i zarządzanie zróżnicowanym portfelem w priorytetowych sektorach, w tym w przemyśle rolnym,
- w przypadku przedsiębiorstwa Andromeda: produkcja i dostawa ryb utrzymywanych w gospodarstwie rybackim, narybku i paszy dla ryb z zakładów w Grecji i Hiszpanii,
- w przypadku przedsiębiorstwa Nireus: produkcja i dostawa ryb utrzymywanych w gospodarstwie rybackim, narybku i paszy dla ryb z zakładów w Grecji i Hiszpanii,
- w przypadku przedsiębiorstwa Selonda: produkcja i dostawa ryb utrzymywanych w gospodarstwie rybackim, narybku i paszy dla ryb z zakładów w Grecji.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9110 - Amerra/Mubadala/Nireus/Selonda

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").