Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.454.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9095 - UPL/Arysta LifeScience)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 454/08)

(Dz.U.UE C z dnia 17 grudnia 2018 r.)

1. W dniu 7 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- United Phosphorus Corporation Ltd., które jest spółką zależną United Phosphorus Ltd. ("UPL", Indie),
- Arysta LifeScience Inc. ("Arysta", Stany Zjednoczone).

Przedsiębiorstwo UPL przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Arysta.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- UPL prowadzi działalność na całym świecie w zakresie wytwarzania produktów przeznaczonych do ochrony plantacji, półproduktów, specjalistycznych chemikaliów i innych chemikaliów przemysłowych, w tym insektycydów, fungicydów, herbicydów, fumigantów, regulatorów wzrostu roślin i rodentycydów,
- Arysta jest globalnym dostawcą innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony roślin, w tym rozwiązań biotechnologicznych i rozwiązań polegających na zaprawianiu nasion. Arysta specjalizuje się w opracowywaniu, przygotowaniu, rejestracji, wprowadzaniu do obrotu i dystrybucji zróżnicowanych środków ochrony roślin w odniesieniu do różnych upraw i zastosowań.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie jej ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9095 - UPL/Arysta LifeScience

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.