Dz.U.UE.C.2018.459.48

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9094 - Amcor/Bemis)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 459/17)

(Dz.U.UE C z dnia 20 grudnia 2018 r.)

1. W dniu 12 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Amcor Limited ("Amcor", Australia),
- Bemis Company Inc. ("Bemis", Stany Zjednoczone).

Przedsiębiorstwo Amcor łączy się, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, z przedsiębiorstwem Bemis.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

Ten sam zamiar koncentracji zgłoszono już Komisji w dniu 15 listopada 2018 r., ale zgłoszenie zostało następnie wycofane w dniu 12 grudnia 2018 r.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku Amcor: dostarczanie szerokiego zestawu rozwiązań w zakresie opakowań, sztywnych i elastycznych opakowań do produktów spożywczych, napojów, produktów medycznych, farmaceutycznych, do higieny osobistej i innych produktów konsumpcyjnych na całym świecie,
- w przypadku Bemis: dostarczanie elastycznych i sztywnych opakowań z tworzyw sztucznych do produktów żywnościowych, konsumpcyjnych, medycznych i innych na całym świecie.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9094 - Amcor/Bemis

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").