Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.60.36

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9083 - Saba Portugal/Egis Portugal/Viseu Car Park Assets)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 60/09)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lutego 2019 r.)

1. W dniu 5 lutego 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji 1 .

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Saba Portugal - Parques de Estacionamento, S.A. ("Saba Portgual", Portugalia) jest spółką zależną należącą w całości do przedsiębiorstwa Saba Infraestructuras, S.A., które jest ostatecznie kontrolowane przez Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" (Hiszpania),
- Egis Road Operation Portugal, S.A. ("Egis Portugal", Portugalia) jest częścią grupy Egis, która jest ostatecznie kontrolowana przez Caisse des Dépôts et Consignations (Francja).

Saba Portugal oraz Egis Portugal przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Viseu Car Park Assets.

Koncentracja dokonywana jest w drodze umowy koncesji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku Saba Portugal: zarządzanie parkingami samochodowym i obszarami regulowanymi (miejsca postojowe na ulicy) oraz ich utrzymywanie i konserwacja,
- w przypadku Egis Portugal: zarządzanie infrastrukturą drogową i jej utrzymywanie, w tym wyposażenie elektroniczne i elektryczne służące jako wsparcie tych działań,
- w przypadku Viseu Car Park Assets: zestaw aktywów składający się z sześciu parkingów, spośród których trzy już działają, zaś trzy pozostałe zostaną wybudowane, a także strefy uregulowanego parkowania w gminie Viseu.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9083 - Saba Portugal/Egis Portugal/Viseu Car Park Assets

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

Komisja Europejska Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.