Dz.U.UE.C.2019.20.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8964 - Delta/Air France-KLM/Virgin Group/Virgin Atlantic)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 20/07)

(Dz.U.UE C z dnia 16 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 8 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Air France-KLM S.A. ("AFKL", Francja),
- Delta Air Lines, Inc. ("Delta", Stany Zjednoczone)
- Virgin Group (Brytyjskie Wyspy Dziewicze)
- Virgin Atlantic Limited ("VAL", Zjednoczone Królestwo).

Przedsiębiorstwa AFKL, Delta i Virgin Group przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem VAL, które jest obecnie kontrolowane wspólnie przez przedsiębiorstwa Delta i Virgin Group.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa AFKL: świadczenie usług transportu lotniczego pasażerskiego i towarowego oraz świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej, napraw głównych i remontów (tzw. usług MRO - ang. maintenance, repair and overhaul),
- w przypadku przedsiębiorstwa Delta: świadczenie usług transportu lotniczego pasażerskiego i towarowego z wykorzystaniem przestrzeni w ładowniach samolotów pasażerskich oraz świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej, napraw głównych i remontów,
- w przypadku przedsiębiorstwa Virgin Group: spółka holdingowa grupy przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstwa VAL, prowadząca działalność w szerokim zakresie produktów i usług na całym świecie,
- w przypadku przedsiębiorstwa VAL: spółka holdingowa przedsiębiorstwa Virgin Holidays, która prowadzi działalność jako organizator turystyki, oraz przedsiębiorstwa Virgin Atlantic będącego przedsiębiorstwem lotniczym świadczącym usługi w zakresie transportu lotniczego pasażerskiego i towarowego.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie jej ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8964 - Delta/Air France-KLM/Virgin Group/Virgin Atlantic

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").