Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.49.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8948 - Spirit/Asco)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 49/09)

(Dz.U.UE C z dnia 7 lutego 2019 r.)

1. W dniu 30 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (Stany Zjednoczone),
- Asco Industries N.V., Asco Management NV i Immobiliere Asco NV, za pośrednictwem spółki holdingowej S.R.I.F. NV (Belgia).

Przedsiębiorstwo Spirit AeroSystems Holdings, Inc. ("Spirit") przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Asco Industries N.V., Asco Management NV i Immobiliere Asco NV za pośrednictwem spółki holdingowej S.R.I.F. NV ("Asco").

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

Ten sam zamiar koncentracji zgłoszono już Komisji w dniu 17 września 2018 r., ale zgłoszenie zostało następnie wycofane w dniu 25 października 2018 r.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- przedsiębiorstwo Spirit projektuje, produkuje i sprzedaje struktury lotnicze dla komercyjnych i wojskowych statków powietrznych,
- przedsiębiorstwo Asco prowadzi działalność w zakresie obróbki, przetwarzania i montażu stopów twardych metali, stali i aluminium, kompozytów oraz sprzedaży komponentów i komponentów podrzędnych do struktur lotniczych dla komercyjnych i wojskowych statków powietrznych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8948 - Spirit/Asco

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.