Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.185.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 maja 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8945 - Permira/Cisco (Target Businesses))
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 185/07)

(Dz.U.UE C z dnia 30 maja 2018 r.)

1. W dniu 23 maja 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji 1 .

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Permira Holdings Limited ("Permira", Zjednoczone Królestwo),
- Sektor branżowy Oprogramowanie i rozwiązania w zakresie wideo dla usługodawców (Service Provider Video Software and Solutions - "SPVSS") kontrolowany przez Cisco Systems Inc. ("Cisco", USA),

Fundusze private equity, które są ostatecznie kontrolowane przez przedsiębiorstwo Permira, przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad udziałem Cisco w działalności, aktywach i podmiotach prawnych, które wchodzą w zakres sektora branżowego Oprogramowanie i rozwiązania w zakresie wideo dla usługodawców ("SPVSS").

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Permira: działalność w zakresie inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym polegająca na świadczeniu usług doradczych w zakresie zarządzania inwestycjami oraz innych usług na rzecz szeregu funduszy inwestycyjnych. Permira sprawuje kontrolę nad kilkoma spółkami portfelowymi, które prowadzą działalność w różnych sektorach i różnych jurysdykcjach,
- w przypadku sektora branżowego Oprogramowanie i rozwiązania w zakresie wideo dla usługodawców kontrolowanego przez Cisco: dostawy technologii oraz świadczenie usług cyfrowych, w tym przetwarzanie i rejestrowanie wideo oraz usługi platformy opartej na chmurze dla operatorów płatnej telewizji cyfrowej oraz dostawców treści.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8945 - Permira/Cisco (Target Businesses)

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.