Dz.U.UE.C.2019.38.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8871 - RWE/E.ON Assets)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 38/09)

(Dz.U.UE C z dnia 31 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 22 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- RWE AG ("RWE", Niemcy),
- niektórych aktywów wytwórczych przedsiębiorstwa E.ON SE ("aktywa E.ON", Niemcy). Aktywa E.ON obejmują następujące podmioty i udziały w podmiotach: E.ON Climate & Renewables GmbH (Niemcy), Amrum Offshore West GmbH (Niemcy), E.ON Climate & Renewables UK Limited (Zjednoczone Królestwo), E.ON Climate & Renewa-bles North America, LLC (USA), E.ON Wind Sweden AB (Szwecja), E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l (Włochy). Ponadto RWE przejmie około 60 % udziałów w Rampion NewCo (Zjednoczone Królestwo), uzyskując tym samym pośredni udział w Rampion Offshore Wind Limited (Zjednoczone Królestwo) w wysokości około 30 %. Oprócz tych aktywów odnawialnych, RWE przejmie od E.ON udziały w aktywach związanych z energią jądrową, które obejmują udziały mniejszościowe w wysokości 12,5 % w Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH (Niemcy), udziały mniejszościowe w wysokości 25 % w Kernkraftwerk Gundremmingen GmbH (Niemcy) oraz 25 % udziałów we współwłasności łącznej paliwa jądrowego i odpadów jądrowych oraz nieruchomości związanej z elektrownią jądrową Gundremmingen.

Przedsiębiorstwo RWE przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad aktywami E.ON.

Koncentracja stanowi część złożonej transakcji wymiany aktywów między RWE a E.ON. W odrębnej sprawie (sprawa M.8870) E.ON powiadomi Komisję o proponowanym przejęciu wyłącznej kontroli nad działalnością Innogy, zarówno w zakresie dystrybucji, jak i sprzedaży detalicznej energii, oraz niektórych aktywów produkcyjnych. Przedsiębiorstwo Innogy jest obecnie kontrolowane przez RWE i RWE zachowa dużą część aktywów wytwórczych Innogy. W ramach częściowego wynagrodzenia za nabycie Innogy przez E.ON RWE otrzyma również ok. 16,7 % udziałów w E.ON.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu aktywów i akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- RWE jest przedsiębiorstwem energetycznym prowadzącym działalność w całym łańcuchu dostaw, w tym w zakresie wytwarzania, dostaw hurtowych, przesyłu, dystrybucji, sprzedaży detalicznej i działalności związanej z energią (takiej jak pomiary, elektromobilność itp.). Przedsiębiorstwo RWE i jego spółki zależne, w tym Innogy, prowadzą działalność w kilku krajach europejskich, w tym w Czechach, Belgii, Francji, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Luksemburgu, Niderlandach, Polsce, Rumuni, na Słowacji i w Zjednoczonym Królestwie,
- aktywa E.ON obejmują zasadniczo całość obecnej działalności związanej z wytwarzaniem energii odnawialnej oraz udziały mniejszościowe posiadane obecnie przez E.ON w obsługiwanych przez RWE elektrowniach jądrowych Gun-dremmingen C i Emsland.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8871 - RWE/E.ON Assets

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").