Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.50.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lutego 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8870 - E.ON/Innogy)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 50/09)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lutego 2019 r.)

1. W dniu 31 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- E.ON SE ("E.ON", Niemcy),
- Innogy SE ("Innogy", Niemcy), obecnie kontrolowane przez RWE.

Przedsiębiorstwo E.ON przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad działalnością przedsiębiorstwa Innogy w zakresie dystrybucji i rozwiązań konsumenckich oraz nad niektórymi jego aktywami związanymi z wytwarzaniem energii elektrycznej. Na pierwszym etapie E.ON przejmie całe przedsiębiorstwo Innogy. Następnie E.ON wyodrębni większość działalności Innogy w zakresie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, działalność w zakresie magazynowania gazu oraz udziały w Kärnter Energieholding Beteiligungs GmbH i zwróci te aktywa do RWE.

Koncentracja stanowi część złożonej transakcji wymiany aktywów między RWE a E.ON. W odrębnej sprawie (sprawa M.8871), dnia 22 stycznia 2019 r. przedsiębiorstwo RWE powiadomiło Komisję o proponowanym przejęciu wyłącznej kontroli nad niektórymi aktywami przedsiębiorstwa E.ON związanymi z wytwarzaniem energii elektrycznej. RWE otrzyma również około 16,7 % udziałów w E.ON.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- E.ON jest przedsiębiorstwem energetycznym prowadzącym działalność w całym łańcuchu dostaw, w tym w zakresie wytwarzania, dostaw hurtowych, przesyłu, dystrybucji, sprzedaży detalicznej i działalności związanej z energią (takiej jak pomiary, elektromobilność itp.). E.ON prowadzi działalność w kilku krajach europejskich, w tym w Szwecji, Rumunii, we Włoszech, w Polsce, Danii, Czechach, Niemczech, na Węgrzech, Słowacji i w Zjednoczonym Królestwie,
- Innogy, spółka zależna RWE, jest przedsiębiorstwem energetycznym prowadzącym działalność w całym łańcuchu dostaw, w tym w zakresie dystrybucji, sprzedaży detalicznej i działalności związanej z energią (takiej jak pomiary, elektromobilność itp.). Innogy prowadzi działalność w kilku krajach europejskich, w tym w Belgii, Hiszpanii, Niderlandach, Polsce, Francji, we Włoszech, w Portugalii, Rumunii, Chorwacji, Słowenii, Czechach, Niemczech, na Węgrzech, Słowacji i w Zjednoczonym Królestwie.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8870 - E.ON/Innogy

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.