Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8837 - Blackstone/Thomson Reuters F&R Business).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.228.33

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8837 - Blackstone/Thomson Reuters F&R Business)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 228/06)

(Dz.U.UE C z dnia 29 czerwca 2018 r.)

1.
W dniu 15 czerwca 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

-
The Blackstone Group L.P. ("Blackstone", Stany Zjednoczone), oraz
-
część przedsiębiorstwa Thomson Reuters Corporation zajmująca się działalnością finansową i ryzykiem ("Financial & Risk Business") ("przedsiębiorstwo docelowe", Stany Zjednoczone).

Blackstone przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem docelowym.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu aktywów.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
w przypadku przedsiębiorstwa Blackstone: zarządzanie aktywami alternatywnymi na skalę światową oraz usługi doradztwa finansowego,
-
w przypadku przedsiębiorstwa docelowego: działalność międzynarodowa w zakresie danych i technologii finansowych, dostarczanie analiz informacji i danych, umożliwianie dokonywania transakcji finansowych oraz łączenie społeczności specjalistów handlowych, inwestycyjnych, finansowych i pracowników firm. Przedsiębiorstwo oferuje również rozwiązania regulacyjne i w zakresie zarządzania ryzykiem, aby pomóc klientom w przewidywaniu ryzyka, zarządzaniu nim i zachowaniu zgodności z przepisami.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8837 - Blackstone/Thomson Reuters F&R Business

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.