Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.157.9

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 maja 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8835 - Stadtwerke Olching/BAG Netz/NG Olching/Olching VerwaltungsGmbH)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 157/06)

(Dz.U.UE C z dnia 4 maja 2018 r.)

1. W dniu 26 kwietnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Stadtwerke Olching GmbH ("SWO", Niemcy), kontrolowane wspólnie przez miasto Olching and Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH,
- Bayernwerk Netz GmbH ("BAG Netz", Niemcy), należące do grupy E.ON,
- Stadtwerke Olching Stromnetz GmbH & Co. KG ("NG Olching", Niemcy),
- Stadtwerke Olching Stromnetz VerwaltungsGmbH ("Olching VerwaltungsGmbH", Niemcy).

Przedsiębiorstwa SWO i BAG Netz przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwami NG Olching i Olching VerwaltungsGmbH.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku SWO: dostawy energii elektrycznej, gazu, ciepła oraz powiązanych usług oraz prowadzenie systemu dystrybucji energii elektrycznej w strefie przemysłowej miasta Olching,
- w przypadku BAG Netz: tworzenie, eksploatacja i utrzymanie sieci dystrybucji energii elektrycznej i gazu. Obecnie przedsiębiorstwo posiada koncesję na sieć dystrybucji energii elektrycznej w pozostałej części miasta Olching,
- w przypadku NG Olching: będzie posiadaczem koncesji na sieć dystrybucji energii elektrycznej przeniesionej przez BAG Netz i będzie uczestniczyć w 2019 r. w przetargu na koncesję na sieć dystrybucji energii elektrycznej w całym mieście Olching,
- w przypadku Olching VerwaltungsGmbH: przedsiębiorstwo to będzie zarządzać NG Olching.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8835 - Stadtwerke Olching/BAG Netz/NG Olching/Olching VerwaltungsGmbH

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.