Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.107.13

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 marca 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8815 - Vapo/OP Financial Group/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 107/13)

(Dz.U.UE C z dnia 22 marca 2018 r.)

1. W dniu 12 marca 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Vapo Oy ("Vapo") (Finlandia),
- OP Financial Group (Finlandia).

Przedsiębiorstwa Vapo i OP Financial Group przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Vapo Lämpövoima Ky.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Vapo: Vapo jest dostawcą i producentem bioenergii w Finlandii, Szwecji i Estonii,
- w przypadku przedsiębiorstwa OP Financial Group: OP Financial Group jest grupą spółdzielni usług finansowych, świadczącą szeroką gamę usług bankowych, usług inwestycyjnych i ubezpieczeniowych,
- w przypadku przedsiębiorstwa Vapo Lämpövoima Ky: Vapo Lämpövoima Ky jest nowo powstałym przedsiębiorstwem joint venture, które będzie oferować rozwiązania w zakresie energii elektrycznej i cieplnej podmiotom przemysłowym, przedsiębiorstwom energetycznym i gminom.
3. Po wstępnej analizie Komisja Europejska uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 zawiadomieniu 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8815 - Vapo/OP Financial Group/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.