Dz.U.UE.C.2018.439.30

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8747 - Bolloré/APMM/CIT)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 439/16)

(Dz.U.UE C z dnia 6 grudnia 2018 r.)

1. W dniu 29 listopada 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Bolloré Africa Logistics (Francja), należącego do Bolloré Group,
- APM Terminals BV ("APMT", Dania), kontrolowanego przez A.P. Møller-Mærsk A/S ("APMM"),
- Côte d'Ivoire Terminal ("CIT", Wybrzeże Kości Słoniowej).

Przedsiębiorstwa Bolloré Africa Logistics oraz APMT przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem CIT.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku Bolloré Africa Logistics: usługi logistyczne, w tym spedycja towarów, odprawa celna i prowadzenie składów celnych oraz eksploatacja terminali portowych i linii kolejowych oraz zarządzanie nimi,
- w przypadku APMT: eksploatacja terminali kontenerowych,
- w przypadku CIT: budowa i eksploatacja nowego terminalu kontenerowego dla statków dalekomorskich w porcie Abidżan, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, przeznaczonego do obsługi dużych jednostek dalekomorskich i służącego jako węzeł przeładunkowy.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8747 - Bolloré/APMM/CIT

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.