Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.341.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8651 - Bosch/HASCO/ASCN)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 341/08)

(Dz.U.UE C z dnia 12 października 2017 r.)

1. W dniu 4 października 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji 1 .

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Robert Bosch GmbH ("Bosch", Niemcy),
- HUAYU Automotive Systems Company Ltd. ("HASCO", Chiny), kontrolowane za pośrednictwem SAIC Motor Corporation przez komisję administracji i nadzoru nad aktywami państwowymi miasta Szanghaj,
- Bosch Automobile Steering (Nanjing) Co., Ltd ("ASCN", Chiny), kontrolowane przez przedsiębiorstwo Bosch.

Bosch i HASCO, za pośrednictwem swojej spółki joint venture Bosch HUAYU Steering Systems Co., Ltd., przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem ASCN.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Bosch: działający w skali światowej dostawca technologii i usług na potrzeby branż: motoryzacyjnej, technologii przemysłowych, towarów konsumpcyjnych, energetycznej i technologii budownictwa,
- w przypadku przedsiębiorstwa HASCO: projektowanie, produkcja i sprzedaż części samochodowych dla różnych producentów z branży motoryzacyjnej,
- w przypadku przedsiębiorstwa ASCN: produkcja przekładni kierowniczych ze wspomaganiem elektrycznym, głównie w Chinach.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/20042 2 , sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8651 - Bosch/HASCO/ASCN

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.