Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.319.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 września 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8646 - Platinum/Pattonair)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 319/05)

(Dz.U.UE C z dnia 26 września 2017 r.)

1. W dniu 19 września 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Platinum Equity Group (USA),
- Pattonair Holdings Limited (UK).

Platinum Equity Group ("Platinum") przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Pattonair Holdings Limited ("Pattonair").

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Platinum: łączenie, przejmowanie i prowadzenie przedsiębiorstw świadczących usługi i dostarczających rozwiązania dla klientów w wielu sektorach, w tym w dziedzinie technologii informacyjnej, telekomunikacji, logistyki, usług metalurgicznych, wytwórstwa i dystrybucji,
- w przypadku przedsiębiorstwa Pattonair: dystrybutor na skalę światową w sektorze lotniczym i kosmicznym, posiadający duże zdolności zarządzania łańcuchem dostaw, zapewniający usługi z zakresu dystrybucji części statków powietrznych, usługi logistyczne wnoszące wartość dodaną oraz usługi w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Jest on głównie wyspecjalizowany w częściach klasy C do silników i systemów statków powietrznych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8646 - Platinum/Pattonair

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.