Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.339.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 października 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8635 - Sojitz/KEPCO/Luricawne/Fixarra/Evalair/Plum)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 339/08)

(Dz.U.UE C z dnia 10 października 2017 r.)

1. W dniu 29 września 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Sojitz Corporation ("Sojitz", Japonia),
- Kansai Electric Power Company Inc. ("KEPCO", Japonia),
- Luricawne Wind Sàrl ("Luricawne", Luksemburg), kontrolowane przez HgCapital (Zjednoczone Królestwo),
- Fixarra Limited ("Fixarra", Irlandia), należące do Craydel Group (Irlandia),
- Evalair Limited ("Evalair", Irlandia) obecnie kontrolowane wspólnie przez Fixarra oraz Luricawne,
- Plum Windfarm Holdings Limited ("Plum", Irlandia), obecnie kontrolowane wspólnie przez Fixarra oraz Luricawne.

Sojitz oraz KEPCO przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad Evalair i Plum, wraz z Fixarra i Luricawne. Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- Sojitz: grupa Sojitz jest globalnym konglomeratem prowadzącym działalność w wielu różnych branżach, przede wszystkim w zakresie obrotu towarami i usługami, w tym w sektorze energetycznym,
- KEPCO: grupa KEPCO prowadzi działalność w wielu różnych branżach, w tym w sektorze energii elektrycznej, dostaw gazu i telekomunikacji na całym świecie,
- Luricawne: Luricawne jest własnością HgCapital, przedsiębiorstwa działającego na niepublicznym rynku kapitałowym w średnim segmencie rynku, inwestującego w technologię, media, telekomunikację, usługi i branże przemysłu, przede wszystkim w Europie Północnej,
- Fixarra: Fixarra jest własnością grupy Craydel, będącej wielodyscyplinarnym dostawcą rozwiązań inżynieryjnych, specjalizującym się w opracowywaniu projektów w zakresie energii odnawialnej,
- Evalair jest właścicielem i operatorem czterech farm wiatrowych w Irlandii,
- Plum jest właścicielem projektu Slivecallan West Wind w Irlandii, tj. obecnie tworzonej farmy wiatrowej.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8635 - Sojitz/KEPCO/Luricawne/Fixarra/Evalair/Plum

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.