Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.340.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 października 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8627 - GETEC/Briva/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 340/08)

(Dz.U.UE C z dnia 11 października 2017 r.)

1. W dniu 3 października 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji 1 .

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- GETEC Wärme und Effizienz AG ("GETEC", Niemcy), kontrolowane przez EQT Fund Management SARL (Luksemburg) i GETEC Energy Holding GmbH (Niemcy),
- Briva Group B.V. ("Briva", Niderlandy), kontrolowane przez dziesięć Brinke Group B.V. (Niderlandy),
- Joint Venture ("Joint Venture", Niemcy).

GETEC oraz Briva przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem JV.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji oraz w drodze umowy o zarządzanie lub w jakikolwiek inny sposób w nowo utworzonej spółce będącej spółką joint venture.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku GETEC: świadczenie usług w zakresie kontraktowania energii w Niemczech,
- w przypadku przedsiębiorstwa Briva: rozwój projektów, budowa, sprzedaż i wynajem nieruchomości mieszkaniowych, handlowych i przemysłowych głównie na potrzeby inwestorów strategicznych w Niemczech i Niderlandach.

Spółka JV będzie prowadzić działalność w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i konserwacji systemów wytwarzania i dystrybucji energii oraz usług w zakresie kontraktowania energii dla budynków dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, a także zwiększenia efektywności energetycznej i rozwoju nowych modeli biznesowych.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8627 - GETEC/Briva/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.