Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.234.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 lipca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8575 - OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 234/05)

(Dz.U.UE C z dnia 20 lipca 2017 r.)

1. W dniu 13 lipca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Ontario Teachers' Pension Plan Board ("OTPP", Kanada), Alberta Investment Management Corporation ("AIMCo", Kanada), Borealis European Holdings ("Borealis", Niderlandy) oraz Kuwait Investment Authority ("KIA", Kuwejt) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem London City Airport ("LCY", Zjednoczone Królestwo), w drodze zmiany umowy akcjonariuszy dotyczącej LCY.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa OTPP: zarządzanie świadczeniami emerytalnymi i inwestowanie aktywów programów emerytalnych w imieniu około 318 000 pracujących i emerytowanych nauczycieli z prowincji Ontario, Kanada,
- w przypadku przedsiębiorstwa AIMCo: zarządzanie inwestycjami,
- w przypadku przedsiębiorstwa Borealis: wyłączny zarządca infrastruktury należącej do Ontario Municipal Employees Retirement System Administration Corporation (OMERS), należący do OMERS, które zarządza zróżnicowanym, globalnym portfolio akcji i obligacji oraz inwestycji na rynku nieruchomości, infrastruktury oraz na niepublicznym rynku kapitałowym dla ponad 470 000 członków i emerytów w imieniu około 1 000 pracodawców w Ontario, Kanada,
- w przypadku przedsiębiorstwa KIA: globalny inwestor, dokonujący inwestycji we wszystkich głównych obszarach geograficznych i klasach aktywów, obejmujących kapitał własny, instrumenty zapewniające stały dochód, zasoby finansowe, kapitał private equity i nieruchomości,
- w przypadku przedsiębiorstwa LCY: komercyjny port lotniczy w Londynie.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 , sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8575 - OTPP/AIMCo/Borealis/KIA/LCY, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.