Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.224.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 lipca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8563 - Intervias/Esso Italiana business)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 224/11)

(Dz.U.UE C z dnia 13 lipca 2017 r.)

1. W dniu 3 lipca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Intervias Group Ltd (Zjednoczone Królestwo) ("Intervias"), spółka dominująca kontrolowana wspólnie przez przedsiębiorstwo TDR Equity LLP i dwie osoby fizyczne, przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad obszarem działalności przedsiębiorstwa Esso Italiana S.r.l. w zakresie stacji paliw we Włoszech ("Esso Italiana fuel stations business") w drodze zakupu udziałów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- Intervias jest spółką dominującą Euro Garages Ltd. (Euro Garages) oraz European Forecourt Retail Group (EFR). Euro Garages oraz EFR to operatorzy usług świadczonych na stacjach paliw i przydrożnych parkingach (forecourt) - zajmują się eksploatacją stacji paliw, sklepów ogólnospożywczych, myjni samochodów, piekarni i restauracji, jak również działalnością hotelarską i wynajmem samochodów; prowadzą działalność w Belgii, Francji, Luksemburgu, Niderlandach i Zjednoczonym Królestwie,
- Esso Italiana fuel stations business obejmuje 1 177 stacji paliw zlokalizowanych we Włoszech.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8563 - Intervias/Esso Italiana business, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.