Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.205.60

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8550 - USSL/Goldman Sachs/Redexis Gas)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 205/11)

(Dz.U.UE C z dnia 29 czerwca 2017 r.)

1. W dniu 20 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Universities Superannuation Scheme Limited ("USSL", Zjednoczone Królestwo) oraz GS Global Infrastructure Partners II, LP i GS International Infrastructrue Partners II, LP ("Goldman Sachs", Stany Zjednoczone) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwami Redexis Gas S.A. i Redexis Gas Finance B.V. ("Redexis Gas", Hiszpania) w drodze zakupu udziałów/akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- USSL jest spółką powierniczą, która zarządza programami emerytalno-rentowymi sektora prywatnego w Zjednoczonym Królestwie dla pracowników akademickich i pracowników zatrudnionych na porównywalnych stanowiskach na uniwersytetach oraz w innych instytucjach szkolnictwa wyższego i instytucjach badawczych w Zjednoczonym Królestwie,
- Goldman Sachs: międzynarodowa bankowość inwestycyjna, papiery wartościowe i zarządzanie inwestycjami oraz świadczenie szeregu usług w sektorze bankowości, papierów wartościowych oraz inwestycji na całym świecie,
- Redexis Gas jest przedsiębiorstwem działającym w Hiszpanii w zakresie regulowanego przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego i gazu płynnego (LPG).
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8550 - USSL/Goldman Sachs/Redexis Gas, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.