Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.341.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8542 - The Carlyle Group/CVC/China Investment Corporation/ENGIE E&P International)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 341/07)

(Dz.U.UE C z dnia 12 października 2017 r.)

1. W dniu 2 października 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.
2. Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:
- Grupa Carlyle ("Carlyle", Stany Zjednoczone),
- CVC Capital Partners SICAV-FIS SA ("CVC", Luksemburg),
- China Investment Corporation ("CIC", Chiny),
- ENGIE E&P International SA ("ENGIE E&P", Francja), obecnie kontrolowane przez ENGIE SA.
3. Przedsiębiorstwa Carlyle, CVC i CIC przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem ENGIE E&P International SA ("ENGIE E&P", Francja) w drodze zakupu udziałów.
4. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- przedsiębiorstwo Carlyle zajmuje się zarządzaniem aktywami alternatywnymi w skali światowej; zarządza ono funduszami, które inwestują na całym świecie w czterech różnych dziedzinach: (i) inwestycje typu private equity dla firm; (ii) aktywa rzeczowe; (iii) strategie globalnego rynku i (iv) rozwiązania dla globalnego rynku,
- Grupa CVC składa się z będących własnością prywatną podmiotów, których działalność obejmuje między innymi doradztwo inwestycyjne na rzecz niektórych funduszy inwestycyjnych i platform ("CVC Funds") lub zarządzanie inwestycjami w ich imieniu. CVC Funds posiada udziały w szeregu spółek w różnych branżach przemysłu, w tym w branży chemikaliów, infrastruktury, wytwarzania, sprzedaży detalicznej i dystrybucji, głównie w Europie, Stanach Zjednoczonych i regionie Azji i Pacyfiku,
- CIC jest przedsiębiorstwem państwowym stworzonym jako instrument dywersyfikowania rezerw walutowych Chin. Za pośrednictwem jednostek zależnych prowadzi ono działalność w zakresie inwestycji zagranicznych i posiada udziały kapitałowe w głównych państwowych przedsiębiorstwach finansowych w Chinach,
- ENGIE E&P prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego, obejmującą składowanie, przetwarzanie, eksploatację, transport, dystrybucję i sprzedaż ropy naftowej i gazu ziemnego, jak również świadczenie usług powiązanych, takich jak usługi wydobywcze związane z odwiertami, remontami kapitalnymi i polami naftowymi.
5. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/20042 2 , sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
6. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8542 - The Carlyle Group/CVC/China Investment Corporation/ENGIE E&P International, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.