Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.242.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 lipca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8541 - Thermo Fisher Scientific - Patheon)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 242/09)

(Dz.U.UE C z dnia 27 lipca 2017 r.)

1. W dniu 19 lipca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Thermo Fischer Scientific Inc. ("Thermo Fisher", Stany Zjednoczone Ameryki) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad przedsiębiorstwem Patheon N.V. ("Patheon", Niderlandy) w drodze zakupu akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- Thermo Fisher jest producentem i dostawcą sprzętu laboratoryjnego, instrumentów analitycznych, sprzętu diagnostycznego, a także powiązanych produktów i usług. Ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki i prowadzi działalność na całym świecie,
- Patheon zajmuje się opracowywaniem umów i produkcją, a jego oferta obejmuje farmaceutyczne składniki czynne oraz usługi dotyczące gotowych produktów leczniczych. Ma siedzibę w Niderlandach i prowadzi działalność na całym świecie.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8541 - Thermo Fisher Scientific Inc. - Patheon N.V., na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.