Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.212.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 lipca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8539 - KPS/DexKo)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 212/10)

(Dz.U.UE C z dnia 1 lipca 2017 r.)

1. W dniu 16 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo KPS Capital Partners, L.P. ("KPS", Stany Zjednoczone Ameryki) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem DexKo Global, Inc. ("DexKo", Stany Zjednoczone Ameryki) w drodze zakupu udziałów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- KPS to amerykański fundusz inwestycyjny, zarządzający inwestycjami w wielu gałęziach przemysłu, w tym w sektorze materiałów podstawowych, markowych produktów konsumenckich, produktów leczniczych i luksusowych, części samochodowych, dóbr kapitałowych i ogólnie sektorze wytwórczym,
- DexKo to amerykański projektant i producent osi przyczep oraz elementów podwozia. Przedsiębiorstwo oferuje osie i hamulce do przyczep, piasty i bębny hamulcowe, podwozia, elementy zawieszenia oraz inne elementy podwozia.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8539 - KPS/DexKo, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.