Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8538 - IFM/OHL/OHL Mexico) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w... - OpenLEX

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8538 - IFM/OHL/OHL Mexico) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.203.3

Akt nieoceniany
Wersja od: 27 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8538 - IFM/OHL/OHL Mexico)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 203/03)

(Dz.U.UE C z dnia 27 czerwca 2017 r.)

1.
W dniu 16 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa IFM Investors Pty Ltd ("IFM", Australia) oraz Obrascon Huarte Lain, S.A. ("OHL", Hiszpania) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem OHL México S.A.B. de C.V. ("OHL Mexico", Meksyk) w drodze zakupu udziałów.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
w przypadku przedsiębiorstwa IFM: zarządzanie inwestycjami na całym świecie obejmującymi inwestycje w infrastrukturę, instrumenty kapitałowe notowane na rynku regulowanym, niepubliczny rynek kapitałowy oraz instrumenty dłużne,
-
w przypadku przedsiębiorstwa OHL: realizacja projektów infrastrukturalnych i zakresu budownictwa przemysłowego oraz koncesje (budowa i eksploatacja dróg płatnych, portów, linii kolejowych oraz portów lotniczych). OHP należy do grupy Villar Mir,
-
w przypadku przedsiębiorstwa OHL Mexico: budowa, zarządzanie i eksploatacja siedmiu płatnych dróg i jednego portu lotniczego w Meksyku.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 , sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8538 - IFM/OHL/OHL Mexico, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.