Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.308.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 września 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8536 - Atlantia/Abertis Infraestructuras)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 308/08)

(Dz.U.UE C z dnia 16 września 2017 r.)

1. W dniu 8 września 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Atlantia S.p.A. ("Atlantia", Włochy),
- Abertis Infraestructuras SA ("Abertis", Hiszpania).

Atlantia przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Abertis.

Koncentracja dokonywana jest w drodze oferty publicznej ogłoszonej dnia 15 maja 2017 r.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Atlantia: spółka holdingowa prowadząca działalność głównie w sektorach koncesji na płatne autostrady oraz infrastruktury portów lotniczych,
- w przypadku przedsiębiorstwa Abertis: spółka dominująca grupy działającej w sektorach dróg płatnych i infrastruktury telekomunikacyjnej.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8536 - Atlantia/Abertis Infraestructuras.

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks

+32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.