Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.198.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8535 - Itochu/Toppan Printing/Thung Hua Sinn/TPN Food Packaging)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 198/07)

(Dz.U.UE C z dnia 22 czerwca 2017 r.)

1. W dniu 12 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Toppan Printing Co., Ltd ("Toppan Printing", Japonia), Itochu Corporation ("Itochu", Japonia) oraz Thung Hua Sinn Enterprises Co, część grupy Thung Hua Sinn ("THS", Tajlandia), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem TPN Food Packaging Co., Ltd. ("TPN", Tajlandia), w drodze zakupu udziałów/ akcji. TPN jest obecnie kontrolowane przez THS.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku Toppan Printing: rozwój technologii drukowania,
- w przypadku Itochu Corporation: handel różnymi produktami, w tym materiałami włókienniczymi, maszynami, minerałami, energią, chemikaliami, żywnością, informacje i komunikacja, technologia, nieruchomości, ubezpieczenia, usługi logistyczne, budowalne i finansowe,
- w przypadku THS: druk i produkcja opakowań,
- w przypadku TPN: obecnie nie prowadzi działalności, w następstwie transakcji działalność przedsiębiorstwa będzie polegać na produkcji i sprzedaży elastycznych opakowań.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8535 - Itochu/Toppan Printing/Thung Hua Sinn/TPN Food Packaging, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.