Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.215.68

| Akt nieoceniany
Wersja od: 5 lipca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8534 - Bouygues Immobilier/Accor/Nextdoor) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 215/07)

(Dz.U.UE C z dnia 5 lipca 2017 r.)

1. W dniu 26 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Bouygues Immobilier SAS (Francja) i przedsiębiorstwo Accor SA (Francja) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Nextdoor SAS (Francja) w drodze zakupu akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Bouygues Immobilier: aktywne w różnych dziedzinach związanych z działalnością deweloperską i opracowywaniem projektów mieszkaniowych, budynków biurowych i centrów handlowych,
- w przypadku przedsiębiorstwa Accor: działa w branży hotelarskiej,
- w przypadku przedsiębiorstwa Nextdoor: prowadzi działalność w sektorze lokowania przedsiębiorstw poprzez udostępnianie i komercjalizację inteligentnych miejsc pracy umożliwiających współpracę, przeznaczonych dla przedsiębiorstw i obejmujących całość usług biznesowych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8534 - Bouygues Immobilier/Accor/Nextdoor, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.