Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.220.64

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lipca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8528 - SEGRO/PSPIB/SELP/Morgane Portfolio)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 220/16)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lipca 2017 r.)

1. W dniu 29 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa SEGRO plc ("SEGRO", Zjednoczone Królestwo) oraz Public Sector Pension Investment Board ("PSPIB", Kanada) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, za pośrednictwem przedsiębiorstwa SEGRO European Logistics Partnership S.à r.l. ("SELP", Luksemburg), wspólną kontrolę nad przyszłym aktywem logistycznym generującym dochód ("Morgane Portfolio", Francja) w drodze zakupu akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa SEGRO: nabywanie i rozwijanie nowoczesnych magazynów oraz niedużych budynków przemysłowych zlokalizowanych wokół większych konurbacji miejskich i w węzłach komunikacyjnych w szeregu państw unijnych oraz zarządzanie nimi,
- w przypadku PSPIB: inwestowanie wkładów netto w fundusze emerytalne kanadyjskiej federalnej służby publicznej, kanadyjskich sił zbrojnych, Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej i sił rezerwowych. Przedsiębiorstwo zarządza zróżnicowanym, globalnym portfolio akcji, obligacji i innych papierów wartościowych o stałym dochodzie oraz inwestycji na rynku niepublicznych instrumentów kapitałowych, na rynku nieruchomości, infrastruktury, zasobów naturalnych i zadłużenia sektora prywatnego,
- w przypadku Morgane Portfolio: aktywo logistyczne zlokalizowane w Nîmes, Francja.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8528 - SEGRO/PSPIB/SELP/Morgane Portfolio, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.