Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.194.51

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8526 - CPPIB/BTPS/Milton Park)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 194/12)

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2017 r.)

1. W dniu 12 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Canada Pension Plan Investment Board ("CPPIB", Kanada) oraz przedsiębiorstwo British Telecom Pension Scheme ("BTPS", Zjednoczone Królestwo) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym parkiem biznesowym Milton Park (Zjednoczone Królestwo), w drodze zakupu udziałów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa CPPIB: przedsiębiorstwo z siedzibą w Toronto inwestujące środki zgromadzone przez fundusz emerytalny Canada Pension Plan. CPPIB inwestuje głównie na publicznym i niepublicznym rynku kapitałowym, w nieruchomości, infrastrukturę i instrumenty przynoszące stały dochód,
- BTPS: pracownicze programy emerytalne dla pracowników BT Group plc. Działalność BTPS obejmuje inwestycje w nieruchomości, a grupa w szerszym ujęciu inwestuje w obligacje i na rynku kapitałowym, w Zjednoczonym Królestwie i za granicą,
- Milton park, położony w Didcot w Oxfordshire, obejmuje całkowitą powierzchnię 302 akrów wraz ze znajdującymi się na niej nieruchomościami. Park liczy 92 budynki zajmowane przez 250 podmiotów, zatrudniających ponad 9 000 osób. Właścicielem Milton Park jest obecnie BTPS.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/20042 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8526 - CPPIB/BTPS/Milton Park, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.