Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.197.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8521 - SEGRO/PSPIB/SELP/CAT Site)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 197/10)

(Dz.U.UE C z dnia 21 czerwca 2017 r.)

1. W dniu 13 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa SEGRO plc ("SEGRO", Zjednoczone Królestwo) oraz Public Sector Pension Investment Board ("PSPIB", Kanada) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, poprzez spółkę SEGRO European Logistics Partnership Sàrl ("SELP", Luksemburg), wspólną kontrolę nad działką w Madrycie, która jest dzierżawiona jako parking samochodowy ("CAT Site", Hiszpania), w drodze zakupu udziałów/akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku SEGRO: nabywanie i rozwijanie nowoczesnych magazynów oraz niedużych budynków przemysłowych zlokalizowanych wokół większych konurbacji miejskich i w węzłach komunikacyjnych w szeregu państw unijnych oraz zarządzanie nimi,
- w przypadku PSPIB: inwestowanie wkładów netto w fundusze emerytalne kanadyjskiej federalnej służby publicznej, kanadyjskich sił zbrojnych, Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej i sił rezerwowych. Przedsiębiorstwo zarządza zróżnicowanym, globalnym portfolio akcji, obligacji i innych papierów wartościowych o stałym dochodzie oraz inwestycji na rynku niepublicznych instrumentów kapitałowych, na rynku nieruchomości, infrastruktury, zasobów naturalnych i zadłużenia sektora prywatnego,
- w przypadku CAT Site: jest to działka o powierzchni 5,3 hektara położona w San Fernando de Henares, na początku korytarza A2 prowadzącego z Madrytu w kierunku wschodnim, niedaleko obwodnicy M50, na południowy wschód od głównego międzynarodowego portu lotniczego w Barajas, Hiszpania. Docelowa nieruchomość jest obecnie dzierżawiona przez operatora logistyki samochodowej jako parking.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8521 - SEGRO/PSPIB/SELP/CAT Site, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.