Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.201.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8517 - Megatrends/Intu/Xanadú Retail and Leisure)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 201/04)

(Dz.U.UE C z dnia 24 czerwca 2017 r.)

1. W dniu 16 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Megatrends European Holdings S.à.r.l. ("Megatrends", Luksemburg) oraz Intu Properties Plc ("Intu", Zjednoczone Królestwo) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Xanadú Retail and Leisure, S.L.U. ("spółka docelowa", Hiszpania) w drodze zakupu udziałów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku Megatrends: jednostka, w której udział całościowy posiada European Cities Fund ("ECF"), instrument inwestycyjny powołany przez TH Real Estate ("THRE"), przedsiębiorstwo zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami i działalnością inwestycyjną. ECF jest oddziałem Teachers Insurance and Annuity Association of America ("TIAA"),
- w przypadku Intu: fundusz inwestycyjny działający w branży nieruchomości, jest właścicielem, administratorem i deweloperem centrów handlowych na terenie Zjednoczonego Królestwa oraz, w mniejszym stopniu, Hiszpanii;
- w przypadku spółki docelowej: właściciel centrum handlowego Xanadú w regionie Madrytu (Hiszpania).
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8517 - Megatrends/Intu/Xanadú Retail and Leisure, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.