Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.216.33

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8516 - EPH/Centrica Langage and Centrica SHB)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 216/06)

(Dz.U.UE C z dnia 6 lipca 2017 r.)

1. W dniu 27 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Energetický a průmyslový holding ("EPH", Republika Czeska) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całymi przedsiębiorstwami Centrica Langage Ltd. ("Centrica Langage", Zjednoczone Królestwo) oraz Centrica SHB Ltd. ("Centrica SHB", Zjednoczone Królestwo) w drodze zakupu udziałów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku EPH: EPH to przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, prowadzące działalność w zakresie wydobycia węgla brunatnego, wytwarzania, dystrybucji i dostaw energii elektrycznej i cieplnej, a także przesyłu, dystrybucji i magazynowania gazu. EPH prowadzi działalność głównie w Republice Czeskiej, na Słowacji, w Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech, w Polsce i w Zjednoczonym Królestwie,
- w przypadku Centrica Langage: Centrica Langage to elektrownia opalana gazem zlokalizowana w pobliżu Plymouth, Zjednoczone Królestwo, o mocy zainstalowanej do wytwarzania energii elektrycznej w wysokości ok. 905 MW,
- w przypadku Centrica SHB: Centrica SHB to elektrownia opalana gazem zlokalizowana w pobliżu Stallingborough, Zjednoczone Królestwo, o mocy zainstalowanej do wytwarzania energii elektrycznej w wysokości ok. 1 310 MW.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/20042 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8516 - EPH/Centrica Langage and Centrica SHB, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.