Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.169.52

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 maja 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8502 - Softbank/Bharti/Hon Hai/SB Energy)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 169/20)

(Dz.U.UE C z dnia 30 maja 2017 r.)

1. W dniu 17 maja 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Softbank Group Corp. (Softbank, Japonia), Bharti Overseas Private Limited (Bharti, Indie) oraz Hon Hai Precision Industry Co. (Hon Hai, Tajwan) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem SB Energy Holdings Limited (SB Energy), nad którym wyłączną kontrolę sprawuje obecnie przedsiębiorstwo SoftBank.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- Softbank jest przedsiębiorstwem internetowym oferującym kompleksowy wachlarz produktów i usług telekomunikacyjnych, głównie w Japonii i Stanach Zjednoczonych,
- Bharti jest spółką holdingową i inwestycyjną. Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest inwestowanie i świadczenie usług w dziedzinie telekomunikacji, zakwaterowania, rynku nieruchomości oraz w innych sektorach, takich jak projekty infrastrukturalne i portale internetowe, jak również inwestycje w udziały lub akcje, papiery wartościowe i inne instrumenty,
- Hon Hai jest dostawcą zewnętrznych usług wytwarzania sprzętu elektronicznego na rzecz producentów oryginalnego sprzętu w zakresie produktów elektronicznych, takich jak komputery, telefony komórkowe, konsole do gier wideo i telewizory,
- SB Energy angażuje się w postępowania przetargowe dotyczące energii odnawialnej oraz w projektowanie, budowę i eksploatację związane z energią odnawialną (zwłaszcza energią słoneczną) w Indiach.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 , sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8502 - Softbank/Bharti/Hon Hai/SB Energy, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.