Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.167.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 maja 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8497 - Sibur/TechnipFMC/Linde)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 167/07)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2017 r.)

1. W dniu 19 maja 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której Research and Design Institute on Gas Processing Joint Stock Company ("NIPIgaspererabotka", Rosja), TechnipFMC plc ("TechnipFMC", Zjednoczone Królestwo) i Linde AG, Engineering Division ("Linde", Niemcy) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką joint venture.
2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:
- przedsiębiorstwo NIPIgaspererabotka, kontrolowane przez grupę SIBUR, to prywatne przedsiębiorstwo, które oferuje szeroki zakres usług na rzecz łańcucha dostaw ropy naftowej, gazu, produktów petrochemicznych i innych gałęzi przemysłu na rynku rosyjskim,
- przedsiębiorstwo TechnipFMC jest podmiotem prowadzącym globalną działalność w zakresie projektów, technologii, systemów i usług związanych z ropą naftową i gazem w trzech odrębnych segmentach: projekty podmorskie, projekty realizowane na morzu / na wybrzeżu oraz projekty realizowane w głębi lądu,
- przedsiębiorstwo Linde jest globalnym przedsiębiorstwem działającym w branży gazowej i inżynieryjnej, w sektorach gazów przemysłowych, gazów medycznych, wyposażenia, inżynierii i usług,
- spółka joint venture będzie prowadzić działalność w zakresie dostarczania dokumentacji FEED, dokumentacji projektowej i szacunków CAPEX, wraz z działalnością typu EPCIC (usługi projektowania, pozyskiwania materiałów, wykonania konstrukcji, instalacji i uruchamiania) dotyczącą obiektów służących do wydobycia skroplonego gazu ziemnego na betonowych konstrukcjach grawitacyjnych. Jej działalność będzie ograniczona do terytorium Rosji.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2 , sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8497 - Sibur/TechnipFMC/Linde, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.