Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.194.49

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8495 - Cummins/Eaton Corporation/Eaton JV Business)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 194/10)

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2017 r.)

1. W dniu 9 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Cummins, Inc. ("Cummins", Stany Zjednoczone) i Eaton Corporation ("Eaton", Irlandia) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad częściai przedsiębiorstwa Eaton ("Eaton JV Business") w drodze zakupu udziałów/akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Cummins: projektowanie, produkcja, dystrybucja i serwisowanie silników oraz produktów powiązanych na całym świecie,
- w przypadku przedsiębiorstwa Eaton: dostawa energooszczędnych rozwiązań służących zarządzaniu mocą elektryczną, hydrauliczną i mechaniczną, w tym produkcja i sprzedaż zautomatyzowanych transmisji na potrzeby pojazdów użytkowych,
- w przypadku przedsiębiorstwa Eaton JV Business: dostawa i rozwój zautomatyzowanych transmisji dla pojazdów użytkowych o średnim i dużym tonażu.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/20042 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8495 - Cummins/Eaton Corporation/Eaton JV Business, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.