Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.157.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 maja 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8494 - Ardian France/Lasalle Investment Management/Europa)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 157/10)

(Dz.U.UE C z dnia 19 maja 2017 r.)

1. W dniu 12 maja 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Ardian France S.A. ("Ardian", Francja) oraz przedsiębiorstwo LaSalle Investment Management ("LaSalle", Francja) przejmują pośrednio, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad budynkiem biurowym o nazwie "Europa" ("Europa", Francja) w drodze zakupu akcji/udziałów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Ardian: inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym oraz zarządzanie aktywami; przedsiębiorstwo należy w całości do Ardian S.A.S (Francja) i jest częścią grupy Ardian,
- w przypadku przedsiębiorstwa LaSalle: zarządzanie inwestycjami na rynku nieruchomości; przedsiębiorstwo należy w całości do grupy Jones Lang LaSalle Incorporated,
- Europa: budynek biurowy położony w Levallois-Perret, Francja.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8494 - Ardian France/Lasalle Investment Management/Europa, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.