Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.167.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 maja 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8490 - Blackstone/CPPIB/Ascend Learning)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 167/05)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2017 r.)

1. W dniu 18 maja 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Blackstone Group, L.P. ("Blackstone", Stany Zjednoczone) i Canada Pension Plan Investment Board ("CPPIB", Kanada) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Ascend Learning Holdings, LLC ("Ascend Learning", Stany Zjednoczone).
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Blackstone: przedsiębiorstwo zarządzające aktywami alternatywnymi na całym świecie, którego siedziba główna znajduje się w Stanach Zjednoczonych,
- w przypadku CPPIB: inwestor instytucjonalny, który inwestuje na publicznym i niepublicznym rynku kapitałowym, w nieruchomości, infrastrukturę i inwestycje o stałym dochodzie, którego siedziba główna znajduje się w Kanadzie,
- w przypadku Ascend Learning: przedsiębiorstwo oferujące treści edukacyjne i oprogramowanie dla uczniów i studentów, instytucji edukacyjnych i pracodawców, w tym testy dopuszczające, treści edukacyjne, materiały przygotowawcze do testów, certyfikaty zawodowe i kształcenie ustawiczne, ze szczególnym naciskiem na opiekę zdrowotną i inne zawody licencjonowane, takie jak trenerzy osobiści, doradcy finansowi, brokerzy ubezpieczeniowi oraz zawody rzemieślnicze. Siedziba główna przedsiębiorstwa Ascend Learning znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8490 - Blackstone/CPPIB/Ascend Learning, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.