Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.167.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 maja 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8489 - Cinven/Eurovita)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 167/08)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2017 r.)

1. W dniu 19 maja 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja Europejska otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Ergo Previdenza S.p.A. ("Ergo Previdenza"), przedsiębiorstwo ostatecznie kontrolowane przez fundusze, którymi zarządza lub którym świadczy usługi doradcze przedsiębiorstwo Cinven Capital Management (V) General Partner Limited ("Cinven"), zamierza w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw przejąć kontrolę nad przedsiębiorstwem Eurovita Assicurazioni S.p.A ("Eurovita").
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Cinven: fundusz private equity kontrolujący liczne spółki portfelowe prowadzące działalność w różnych sektorach, w tym w sektorze ubezpieczeń na życie, w wielu jurysdykcjach,
- w przypadku przedsiębiorstwa Eurovita: działalność w sektorze ubezpieczeń na życie, z ofertą zawierającą polisy na życie i produkty inwestycyjne wyłącznie we Włoszech.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8489 - Cinven/Eurovita, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.