Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.198.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8487 - Lone Star/Nani Holdings/Novo Banco)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 198/08)

(Dz.U.UE C z dnia 22 czerwca 2017 r.)

1. W dniu 12 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Lone Star Funds L.P. ("Lone Star", Stany Zjednoczone) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Novo Banco, S.A. ("Novo Banco", Portugalia) za pośrednictwem przedsiębiorstwa Nani Holdings, SGPS, S.A. ("Nani Holdings" Portugalia), w drodze zakupu udziałów/akcji. Novo Banco jest obecnie kontrolowany przez portugalski fundusz na cele restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- Novo Banco został utworzony jako nowy podmiot prawny i "bank pomostowy" w dniu 3 sierpnia 2014 r. na podstawie decyzji przyjętej przez Banco de Portugal. Do Novo Banco przekazane zostały wybrane aktywa i zobowiązania Banco Espírito Santo ("BES", portugalskiego banku uniwersalnego) na podstawie tego samego środka restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, który został zatwierdzony przez Komisję w decyzji w sprawie pomocy państwa z 2014 r. (SA.39250). Novo Banco pozostaje bankiem uniwersalnym obejmującym pięć głównych segmentów branżowych: (i) krajową bankowość komercyjną; (ii) zarządzanie aktywami; (iii) ubezpieczenia na życie; (iv) rynki finansowe oraz (v) międzynarodową bankowość komercyjną,
- Nani Holdings jest w 100 % jednostką zależną spółki LSF Nani Investments S.à.r.l. (Luksemburg), która w sposób pośredni jest własnością różnych Lone Star Funds,
- Lone Star jest firmą funduszy private equity, która inwestuje w skali globalnej w nieruchomości, udziały kapitałowe, kredyty i inne aktywa finansowe. Od utworzenia pierwszego funduszu w 1995 r. Lone Star zorganizowało siedemnaście funduszy private equity ("Lone Star Funds").
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8487 - Lone Star/Nani Holdings/Novo Banco, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.