Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.200.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8484 - Gasunie/Vopak/Oiltanking/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 200/10)

(Dz.U.UE C z dnia 23 czerwca 2017 r.)

1. W dniu 14 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Gasunie LNG Holding B.V, spółka zależna przedsiębiorstwa N.V. Nederlandse Gasunie ("Gasunie", Niderlandy); Vopak LNG Holding B.V., spółka zależna przedsiębiorstwa Koninlijke Vopak N.V. ("Vopak", Niderlandy); oraz Oiltanking GmbH ("Oiltanking", Niemcy), spółka zależna przedsiębiorstwa Marquard & Bahls AG ("M&B"), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką będącą wspólnym przedsiębiorcą, w drodze zakupu udziałów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Gasunie: przedsiębiorstwo działające w sektorze europejskiej infrastruktury gazowej, posiadające i prowadzące niderlandzki system przesyłowy gazu i terminal skroplonego gazu ziemnego ("LNG") w Niderlandach,
- w przypadku przedsiębiorstwa Vopak: dostawca usług przechowywania gazu, eksploatujący dwa terminale do importu LNG w Niderlandach i w Meksyku,
- w przypadku przedsiębiorstwa Oiltanking: Niezależny dostawca usług magazynowania produktów ropopochodnych, gazów chemicznych i suchych ładunków masowych. Poza tym M&B nie działa na rynku związanym z LNG,
- w przypadku wspólnego przedsiębiorstwa: Będzie ono właścicielem i operatorem terminalu LNG w północnych Niemczech.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8484 - Gasunie/Vopak/Oiltanking/JV, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.