Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.187.63

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8482 - ABB/B&R)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 187/20)

(Dz.U.UE C z dnia 13 czerwca 2017 r.)

1. W dniu 6 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo ABB Ltd, które jest ostateczną spółką dominującą grupy spółek ABB (Szwajcaria), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Gesellschaft m.b.H. (Austria) w drodze zakupu udziałów/akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku ABB Ltd: przedsiębiorstwo składa się z czterech działów: produkty związane z elektryfikacją, robotyka i zastosowania kinetyczne, automatyka przemysłowa i sieci energetyczne, obsługa klientów w zakresie usług podstawowych, przemysłu, transportu i infrastruktury na całym świecie,
- w przypadku Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Gesellschaft m.b.H.: dostawa rozwiązań w zakresie maszyn i automatyki przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem produktów kontroli ruchu.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8482 - ABB/B&R na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.