Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.167.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 maja 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8479 - Advent International/Bain Capital Investors/RatePAY)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 167/04)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2017 r.)

1. W dniu 17 maja 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której fundusze zarządzane przez przedsiębiorstwo Advent International Corporation ("Advent", Stany Zjednoczone Ameryki) oraz fundusze zarządzane przez przedsiębiorstwo Bain Capital Investors L.L.C. ("Bain Capital", Stany Zjednoczone Ameryki) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem RatePAY GmbH ("RatePAY", Niemcy) w drodze zakupu udziałów.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Advent: przedsiębiorstwo dokonujące inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym w różnych sektorach, w tym w sektorze przemysłu, handlu detalicznego, mediów, łączności, technologii informacyjnej, internetu, opieki zdrowotnej i produktów farmaceutycznych,
- w przypadku przedsiębiorstwa Bain Capital: przedsiębiorstwo dokonujące inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym w przedsiębiorstwa prowadzące działalność w większości sektorów, w tym w sektorze technologii informacyjnej, opieki zdrowotnej, produktów detalicznych i konsumenckich, komunikacyjnym, finansowym oraz przemysłowym/produkcyjnym,
- w przypadku przedsiębiorstwa RatePAY: przedsiębiorstwo świadczące usługi płatnicze online na rzecz akceptantów, głównie w Niemczech.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8479 - Advent/Bain Capital Investors/RatePAY, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.