Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.174.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8472 - Nippon Yusen Kabushiki Kaisha/Mitsui Osk Lines/Kawasaki Kisen Kaisha/JV)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 174/09)

(Dz.U.UE C z dnia 1 czerwca 2017 r.)

1. W dniu 19 maja 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa japońskie Nippon Yusen Kabushiki Kaisha ("NYK"), Mitsui Osk Lines ("MOL") i Kawasaki Kisen Kaisha ("K Line"), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad wspólnym przedsiębiorcą (joint venture, dalej "JV") w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku NYK, MOL i K Line: transport morski w skali globalnej, w tym usługi w zakresie dalekomorskiej żeglugi kontenerowej, obsługa terminali kontenerowych oraz, w różnym stopniu, inne usługi, w tym transport towarów luzem, lotniczy transport ładunków, logistyka, morski transport towarów luzem, nieruchomości, statki wycieczkowe i działalność handlowa,
- w przypadku JV: działalność związana z żeglugą kontenerową w skali globalnej oraz obsługą terminali kontenerowych (z wyłączeniem terminali w Japonii) każdego z trzech przedsiębiorstw NYK, MOL i K Line.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8472 - Nippon Yusen Kabushiki Kaisha/Mitsui Osk Lines/Kawasaki Kisen Kaisha/JV, na poniższy adres:

Komisja Europejska

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.