Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.212.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 1 lipca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8459 - TIL/PSA/PSA DGD)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 212/11)

(Dz.U.UE C z dnia 1 lipca 2017 r.)

1. W dniu 23 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Europe Terminal NV ("ET", Szwajcaria), w którym całościowy udział posiada przedsiębiorstwo Terminal Investment Limited Sàrl ("TIL", Szwajcaria), oraz przedsiębiorstwo Kranji (Netherlands) Investments BV ("Kranji", Niderlandy), spółka holdingowa kontrolowana przez PSA International Pte Ltd ("PSA", Singapur), przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem PSA DGD NV ("PSA DGD", Belgia) w drodze zakupu akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku PSA: PSA to operator terminali przeładunkowych. Prowadzi działalność głównie w dziedzinie usług sztauerskich w portach, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi terminali kontenerowych w zakresie przewozów regularnych,
- w przypadku TIL: TIL to operator terminali kontenerowych pośrednio wspólnie kontrolowany przez przedsiębiorstwo MSC Mediterranean Shipping Company Holding SA oraz pewne instrumenty inwestycyjne, którymi zarządza przedsiębiorstwo Global Infrastructure Management, LLC. Przedsiębiorstwo TIL prowadzi działalność w zakresie inwestowania w terminale kontenerowe na całym świecie, rozbudowy takich terminali i zarządzania nimi, często w ramach spółek joint venture z innymi dużymi operatorami terminali,
- w przypadku PSA DGD: PSA DGD obsługuje terminal kontenerowy w doku Deurganck w Porcie w Antwerpii. Jest to istniejąca spółka w całości kontrolowana przez przedsiębiortwo Kranji.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8459 - TIL/PSA/PSA DGD, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.