Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8454 - KKR/Pelican Rouge). - OpenLEX

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8454 - KKR/Pelican Rouge).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.224.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 lipca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8454 - KKR/Pelican Rouge)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 224/10)

(Dz.U.UE C z dnia 13 lipca 2017 r.)

1.
W dniu 5 lipca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Selecta AG ("Selecta", Szwajcaria), znajdujące się pod pośrednią wyłączną kontrolą KKR Co. L.P. ("KKR", Stany Zjednoczone), przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Pelican Rouge B.V. ("Pelican Rouge", Niderlandy) w drodze zakupu udziałów.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
w przypadku przedsiębiorstwa KKR: przedsiębiorstwo inwestycyjne świadczące różne usługi zarządzania aktywami alternatywnymi na rzecz prywatnych i publicznych inwestorów rynkowych, a także oferujące rozwiązania dotyczące funkcjonowania na rynkach kapitałowych dla poszczególnych firm, ich spółek portfelowych i innych klientów,
-
w przypadku przedsiębiorstwa Selecta: świadczenie usług związanych z automatami do sprzedaży w Europie, w miejscach publicznych i prywatnych, m.in. sprzedaż i leasing automatów do sprzedaży, sprzedaż produktów, w które zaopatrzone są te automaty, oraz zapewnianie pozostałych związanych z nimi dostaw, a także uzupełnianie zapasów produktów i konserwacja automatów, w odniesieniu do sprzedaży zarówno żywności, jak i napojów,
-
w przypadku przedsiębiorstwa Pelican Rouge: dostawy, instalacja i eksploatacja urządzeń do sprzedaży oraz systemów dystrybucji napojów oraz dostawy produktów sprzedawanych z automatów w Europie.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8454 - KKR/Pelican Rouge, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.