Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.194.50

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8435 - FMC/DuPont Divestment Business)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 194/11)

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2017 r.)

1. W dniu 8 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo FMC Corporation ("FMC", Stany Zjednoczone) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad częścią przedsiębiorstwa E.I. du Pont de Nemours and Company ("DuPont", Stany Zjednoczone) ("zbywana działalność").

Proponowana koncentracja stanowi część umowy sprzedaży i zakupu aktywów, zawartej w dniu 31 marca 2017 r. między przedsiębiorstwami DuPont i FMC, która przewiduje nabycie przez FMC części działalności DuPont, zgodnie z zobowiązaniami podjętymi przez przedsiębiorstwa The Dow Chemical Company ("Dow") i DuPont w ramach postępowania w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw dotyczącego proponowanego połączenia przedsiębiorstw Dow i DuPont (sprawa M.7932 Dow/DuPont).

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku FMC: przedsiębiorstwo specjalistycznych produktów chemicznych działające na całym świecie w sektorze rolnictwa, przemysłu i na rynkach konsumenckich,
- w przypadku zbywanej działalności: większość ogólnoświatowej działalności DuPont w zakresie środków owadobójczych i chwastobójczych, a także działalność DuPont w zakresie badań naukowych dotyczących ochrony upraw. Obejmuje ona również wyłączną licencję na dostarczanie prostej pikoksystrobiny, środka grzybobójczego, który ma być wykorzystywany do opracowania prostych lub stanowiących mieszaniny produktów mających zastosowanie w odniesieniu do ryżu w EOG.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8435 - FMC/DuPont Divestment Business, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.