Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.164.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 maja 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8433 - Zalando/Bestseller United/JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 164/03)

(Dz.U.UE C z dnia 24 maja 2017 r.)

1. W dniu 15 maja 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Zalando SE (Niemcy) i Bestseller United A/S (Dania) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad wspólnym przedsiębiorcą Fashiontrade.com B.V. (Niderlandy) w drodze podwyższenia kapitału w Fashiontrade.com B.V., w wyniku czego Zalando SE i Bestseller United A/S będą posiadać po 50 % udziałów w tej spółce.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku Zalando SE: Zalando SE prowadzi działalność w zakresie sprzedaży (detalicznej) na rzecz konsumentów odzieży i produktów obuwniczych. Jego internetowa platformy handlu elektronicznego umożliwia konsumentom zakup szerokiej gamy odzieży i obuwia wielu różnych marek. Sprzedaje również odzież i produkty obuwnicze w swoim sklepie internetowym. Ponadto Zalando świadczy również usługi w zakresie platformy handlu elektronicznego (między przedsiębiorcami i konsumentami) i inne usługi branżowe,
- w przypadku przedsiębiorstwa Bestseller United A/S: Bestseller United A/S jest międzynarodową firmą odzieżową oferującą szereg różnych marek odzieżowych. Prowadzi działalność w zakresie sprzedaży hurtowej (na rzecz przedsiębiorców) i detalicznej (na rzecz konsumentów) odzieży i produktów obuwniczych różnych marek,
- w przypadku Fashiontrade.com B.V.: Fashiontrade.com B.V. będzie świadczył usługi w zakresie platformy handlu elektronicznego (między przedsiębiorcami). Platforma pozwoli połączyć marki odzieżowe (hurtowników) ze sprzedawcami detalicznymi.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8433 - Zalando/Bestseller United/JV, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.