Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8422 - ChemChina/AKC/JVs) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w... - OpenLEX

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8422 - ChemChina/AKC/JVs) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.226.18

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 lipca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8422 - ChemChina/AKC/JVs)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 226/06)

(Dz.U.UE C z dnia 14 lipca 2017 r.)

1.
W dniu 6 lipca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo China National Bluestar Group Co. Ltd ("Bluestar Group", Chiny), należące do China National Chemical Corporation ("ChemChina", Chiny) oraz przedsiębiorstwo Asahi Kasei Corporation ("AKC", Japonia) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowoutworzonym przedsiębiorstwem będącym wspólnym przedsiębiorcą ("JV") w drodze zakupu udziałów/akcji i przekazania aktywów.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
w przypadku ChemChina: produkcja szerokiej gamy produktów chemicznych, na skalę globalną,
-
w przypadku AKC: produkcja włókien, produktów chemicznych, materiałów elektronicznych, produktów farmaceutycznych, wyrobów medycznych oraz mieszkalnictwo, na skalę globalną,
-
w przypadku JV: dwie spółki joint venture działające odpowiednio w dziedzinie prac badawczych, prac rozwojowych i produkcji oraz w marketingu i sprzedaży szeregu produktów chemicznych w Chinach.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8422 - ChemChina/AKC/JVs, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.