Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.197.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 czerwca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8416 - The Priceline Group/Momondo Group Holdings)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 197/09)

(Dz.U.UE C z dnia 21 czerwca 2017 r.)

1. W dniu 12 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1  i po odesłaniu sprawy zgodnie z art 4. ust. 5 tego rozporządzenia, Komisja Europejska otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo The Priceline Group Inc. ("The Priceline Group", Stany Zjednoczone) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Momondo Group Holdings Limited ("Momondo Group", Zjednoczone Królestwo) w drodze zakupu udziałów/akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa The Priceline Group: dostawa usług turystycznych i powiązanych online w 224 krajach i terytoriach w Europie, Ameryce Północnej. Ameryce Południowej, regionie Azji i Pacyfiku, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Najważniejsze marki tego przedsiębiorstwa to Booking.com, priceline.com, agoda.com, KAYAK, Rentalcars.com oraz Opentable,
- w przypadku przedsiębiorstwa Momondo Group: świadczenie usług w sektorze turystycznym online na 35 międzynarodowych rynkach, przy szczególnym uwzględnieniu Skandynawii. Przedsiębiorstwo posiada dwie metawyszukiwarki, a mianowicie Cheapflights i Momondo.
3. Po wstępnej analizie Komisja Europejska uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8416 - The Priceline Group/Momondo Group Holdings, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.